Έρευνα γαλβανισμένων ταινιών γείωσης

Μεγάλη εργοληπτική εταιρεία απευθύνθηκε στην εταιρεία μας εκφράζοντας τον προβληματισμό της για τη διάβρωση που παρουσίασε, στις πλευρές τ ου πάχους της, χαλύβδινη γαλβανισμένη ταινία γείωσης πριν καν την εγκατάστασή της (βλ. Εικόνα 1), την οποία μάλιστα προμηθεύτηκε σε αρκετά οικονομική τιμή συγκριτικά με άλλες ταινίες. Τα δείγματα που μας έδειξαν μας κίνησαν πραγματικά το ενδιαφέρον και κρίναμε σκόπιμο να πραγματοποιήσουμε έρευνα στην αγορά ως προς την ποιότητα του γαλβανίσματος και των διαστάσεων των ταινιών 30x3,5mm, καθώς οι ταινίες αυτές χρησιμοποιούνται συχνότερα.

Η έρευνα αυτή αν και δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμη πραγματοποιείται σύμφωνα με το ισχύον στη χώρα μας ευρωπαϊκό πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 50164-2, οι απαιτήσεις του οποίου είναι:

1. Απαιτήσεις γαλβανίσματος χαλύβδινων ταινιών
Πρέπει να είναι :
1.1 Λεία επιφάνεια γαλβανίσματος
1.2 Συνεχές γαλβάνισμα
1.3 Γαλβάνισμα χωρίς κηλίδες και σταξίματα ψευδαργύρου
1.4 Επικάλυψη ψευδαργύρου τουλάχιστον 500gr/m2, που ερμηνεύεται σε μέσο πάχος γαλβανίσματος 70μm.
2. Απαιτήσεις διαστάσεων γαλβανισμένων χαλύβδινων ταινιών
2.1 Επιτρεπτές ανοχές -3%.
Στο παρόν άρθρο αναφέρουμε τα πρώτα αποτελέσματα από τα δείγματα που συλλέξαμε.

ΔΕΙΓΜΑ "Α" (Αποτελούμενο από 3 δοκίμια)

Απαιτήσεις γαλβανίσματος

Από τον έλεγχο του γαλβανίσματος προέκυψαν τα ακόλουθα αποτελέσματα στα τρία δοκίμια:
 1. Από τις τέσσερεις πλευρές των ταινιών διαπιστώθηκε ότι οι δύο πλευρές του πλάτους των ταινιών είχαν λείο γαλβάνισμα ενώ οι άλλες δύο πλευρές του πάχους των ταινιών δεν ήταν γαλβανισμένες και δεν ήταν δυνατή η αξιολόγηση. Οι πλευρές του πάχους κατέληγαν σε ακμές πολύ αιχμηρές που μπορούν να προκαλέσουν τραυματισμό στον εγκαταστάτη της ταινίας αν δεν φορά γάντια προστασίας.
  Συμπέρασμα: Δεν ικανοποιούνται οι απαιτήσεις του προτύπου διότι δεν μπόρεσαν να αξιολογηθούν όλες οι πλευρές της ταινίας καθώς οι δύο ήταν αγαλβάνιστες.
 2. Το γαλβάνισμα των ταινιών δεν ήταν συνεχές καθώς μόνο οι δύο πλευρές του πλάτους τους ήταν γαλβανισμένες. Στις αγαλβάνιστες πλευρές του πάχους υπήρχαν εμφανή σημεία αρχής της διάβρωσης (βλ. Εικόνα 4). Συμπέρασμα: Δεν ικανοποιούνται οι απαιτήσεις του προτύπου διότι δεν υπήρχε συνέχεια του γαλβανίσματος. Οι δύο πλευρές της ταινίας ήταν αγαλβάνιστες (βλ Εικόνα 2 Α ).
 3. Οι δύο γαλβανισμένες πλευρές των ταινιών δεν παρουσίαζαν κηλίδες ή σταξίματα ψευδαργύρου. Για τις άλλες δύο πλευρές του πάχους των ταινιών που δεν ήταν γαλβανισμένες δεν ήταν δυνατή η αξιολόγηση.
  Συμπέρασμα: Δεν ικανοποιούνται οι απαιτήσεις του προτύπου διότι δεν ήταν δυνατή η αξιολόγηση όλων των πλευρών της ταινίας.
 4. Η επικάλυψη ψευδαργύρου μετρήθηκε από 275gr/m2 έως 290gr/m2.
  Συμπέρασμα: Δεν ικανοποιούνται οι απαιτήσεις του προτύπου για πάχος επικάλυψης 500gr/m2.

Απαιτήσεις διαστάσεων

 1. Το πλάτος των ταινιών μετρήθηκε από 29,90mm έως 29,99mm και το πάχος τους από 3,50mm έως 3,51mm.
  Συμπέρασμα: Οι διαστάσεις της ταινίας ικανοποιούν τις απαιτήσεις του προτύπου.

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ:

Η ταινία που εξετάσθηκε δεν ικανοποιεί το ευρωπαϊκό πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 50164-2.

Η ταινία προέρχεται από γαλβανισμένη λαμαρίνα η οποία κόπηκε σε λωρίδες, γι' αυτό και οι πλευρές του πάχους της είναι αγαλβάνιστες.

Στην Εικόνα 2 αποτυπώνεται προς σύγκριση η πλευρά του πάχους ταινίας γαλβανισμένης (ταινία 1) και αγαλβάνιστης (ταινία Α).

Ελπίζουμε με την έρευνα αυτή να βοηθήσουμε τουλάχιστον τους επαγγελματίες εκείνους που επιθυμία τους είναι να επιλέγουν υλικά όχι βάσει του κόστους μόνο, αλλά κυρίως βάσει της ποιότητας όπως αυτή ορίζεται από τα ισχύοντα ευρωπαϊκά και διεθνή πρότυπα, διασφαλίζοντας έτσι την ασφάλεια των ανθρώπων και των κτισμάτων για τα οποία προορίζεται η χρήση αυτών των υλικών αλλά να ξέρουν και να ξεχωρίζουν αν πραγματικά μια ταινία είναι ή υποτίθεται ότι είναι γαλβανισμένη.......

 
 
          Copyright © ΕΛΕΜΚΟ ΑΒΕΕ. All rights reserved.