Μελέτες
Η εταιρεία μας εκπονεί μελέτες ακολουθώντας αυστηρά τις απαιτήσεις των τελευταίων ισχυόντων Ευρωπαϊκών και Διεθνών Προτύπων. Τέτοιες μελέτες έχουν ανακοινωθεί σε διεθνή επιστημονικά συνέδρια, έχουν χαρακτηριστεί ως πρωτοποριακές και έχουν εφαρμοστεί σε πλήθος έργων και σε περιπτώσεις όπως:
  • Προστασίας από κεραυνούς κοινών και ειδικών κατασκευών πχ Αιολικά και Φωτοβολταϊκά πάρκα.
  • Προστασίας από κρουστικές υπερτάσεις ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συστημάτων.
  • Προστασίας από κρουστικές υπερτάσεις τηλεπικοινωνιακών και τηλεμετρικών συστημάτων.
  • Συστημάτων γείωσης κοινών και ειδικών κατασκευών πχ Αιολικά και Φωτοβολταϊκά πάρκα.
  • Συστημάτων γείωσης Υποσταθμών σύμφωνα με τα πρότυπα IEEE st80, πρότυπα IEEE std 81.
  • Οικονομοτεχνικών μελετών συναφών έργων.
  • Σύνταξης τεχνικών προδιαγραφών προσφορών.
Ενδεικτικές μελέτες της τελευταίας 3ετίας:
 Μελέτη συστήματος γείωσης αιολικών πάρκων
 Μελέτη συστήματος γείωσης και αντικεραυνικής προστασίας εκτεταμένων Φ/Β σταθμών
 Μελέτη συστήματος γείωσης Υ/Σ για δίκτυα μεταφοράς 150kV & 400kV
 Μελέτη συστήματος γείωσης και αντικεραυνικής προστασίας σταθμών επικοινωνίας
 Ειδικές μελέτες

Η διασφάλιση της ποιότητας των ανωτέρω υπηρεσιών μας εξασφαλίζεται μέσω του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001.
 
 
 
           Copyright © ΕΛΕΜΚΟ ΑΒΕΕ. All rights reserved.