ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ της ΕΛΕΜΚΟ ΑΒΕΕ για το Γειωτή "Ε"

Η ΕΛΕΜΚΟ ΑΒΕΕ γνωστοποιεί ότι ο γειωτής "Ε" είναι κατοχυρωμένος με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας, το δε δικαίωμα αποκλειστικής παραγωγής και διάθεσης του παραπάνω γειωτή στην Ελλάδα ανήκει στην εταιρεία ΕΛΕΜΚΟ σύμφωνα με σύμβαση που έχει υπογραφεί με τον εφευρέτη του συγκεκριμένου γειωτή και αυτής.

Κατά συνέπεια, πώληση γειωτή τύπου "Ε" από άλλη εταιρεία, ή από οποιοδήποτε σημείο πώλησης, ο οποίος δεν έχει παραχθεί από την ΕΛΕΜΚΟ ΑΒΕΕ είναι παράνομη και αντίθετη στις διατάξεις του νόμου 1733/1987.

Κάθε γνήσιος γειωτής "Ε" φέρει πάνω στην επιφάνειά του ανάγλυφο το λογότυπο της «ΕΛΕΜΚΟ» και επιπλέον διατίθεται σε συσκευασία που επίσης έχει το λογότυπο της εταιρείας.

Δεδομένου ότι διαπιστώθηκαν επανειλημμένα κρούσματα εμπορίας απομιμήσεων γειωτών τύπου "Ε" καθώς και μεμονωμένων πλακών που συνθέτουν γειωτές "Ε" από άλλες εταιρείες, η ΕΛΕΜΚΟ ΑΒΕΕ θεωρεί καθήκον της να ενημερώσει το κοινό, τόσο σχετικά με την αντίθεση προς τον νόμο τέτοιων πωλήσεων, όσο και σχετικά με το γεγονός ότι οι πωλούμενες απομιμήσεις του γειωτή "Ε" δεν μπορεί να ελεγχθούν, εάν πληρούν τα εχέγγυα ορθής κατασκευής του γειωτή "Ε", όπως αυτά προδιαγράφονται στο σχετικό δίπλωμα ευρεσιτεχνίας.

Επίσης η εταιρεία ΕΛΕΜΚΟ ΑΒΕΕ θεωρεί καθήκον της να ενημερώσει το κοινό, ότι έχει κινηθεί δικαστικά εναντίον συγκεκριμένων εταιρειών οι οποίες κατασκεύαζαν ή εμπορεύονταν απομιμήσεις του γειωτή "Ε", γιατί δυστυχώς οι υπαίτιες εταιρείες σπανίως συμμορφώνονται κατόπιν απλών προειδοποιήσεων. Η μέχρι σήμερα δικαστική έκβαση των ενεργειών της ΕΛΕΜΚΟ και του εφευρέτη του γειωτή "Ε" υπήρξε θετική, οπότε η εταιρεία είναι διατεθειμένη να προσφύγει εκ νέου στη Δικαιοσύνη, εφόσον αυτό καταστεί αναγκαίο και στο μέλλον.

Κατόπιν των παραπάνω η ΕΛΕΜΚΟ ΑΒΕΕ συνιστά στο κοινό για τη διασφάλιση των συμφερόντων του και της ασφάλειάς του να ελέγχει εάν ο γειωτής τύπου "Ε" που προμηθεύτηκε είναι προϊόν της εταιρείας ΕΛΕΜΚΟ και δηλώνει ότι δεν φέρει ευθύνη για τυχόν δυσλειτουργίες ή ατυχήματα που ενδέχεται να ανακύψουν από χρήση απομίμησης γειωτή τύπου "Ε".

 
 
 
           Copyright © ΕΛΕΜΚΟ ΑΒΕΕ. All rights reserved.