Λογισμικό για την διαχείριση του κινδύνου κεραυνοπληξίας σύμφωνα με το πρότυπο IEC 62305-2/2010

Ο κεραυνός είναι ένα φυσικό φαινόμενο και δεν υπάρχουν μέθοδοι ή μέσα ικανά να αποτρέψουν την εκφόρτισή του ή να απωθήσουν τη θέση εκφόρτισής του.
Για το λόγο αυτό όποτε κρίνεται αναγκαίο, πρέπει να εγκαθίσταται ένα Σύστημα Αντικεραυνικής Προστασίας ικανό να μειώσει τον κίνδυνο ζημιών ή να λαμβάνονται κατάλληλα μέτρα για τη μείωση των απωλειών. Ενδεχομένως θα πρέπει να πραγματοποιούνται και τα δύο εάν προκύπτει τέτοια ανάγκη από το αποτέλεσμα της εκτίμησης του κινδύνου από κεραυνούς.
Η διαχείριση του κινδύνου, ώστε να επιλεγεί η στάθμη προστασίας βάσει της οποίας πρέπει να γίνει ο σχεδιασμός του Συστήματος Αντικεραυνικής Προστασίας ή να επιλέγονται τα κατάλληλα μέτρα, γίνεται σύμφωνα με το πρότυπο IEC 62305-2/2010.
Με το λογισμικό της ΕΛΕΜΚΟ δίδεται η δυνατότητα στον μελετητή να εισάγει τα δεδομένα του κτιρίου που τον ενδιαφέρει και ακολουθώντας τα βήματα που ορίζονται από την διαδικασία να φτάσει στο αποτέλεσμα που θα ορίσει όλα εκείνα τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν ώστε σε κάθε περίπτωση ο υπολογιζόμενος κίνδυνος να είναι μικρότερος από τον ανεκτό.
 
 
 
           Copyright © ΕΛΕΜΚΟ ΑΒΕΕ. All rights reserved.