ΜΕΘΟΔΟΙ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΕΙΩΣΕΩΝ

1η ΜΕΘΟΔΟΣ

Αρχικά υπολογίζεται η θέση ισορροπίας Pt από τη σχέση :

Pt = 0,62 Ck - 0,38 Χ
όπου :
Ck : Απόσταση του βοηθητικού ηλεκτροδίου ρεύματος C2 από το σημείο μέτρησης της αντίστασης γειώσεως. Ck 40m για ακριβέστερη μέτρηση
X : Απόσταση απο το κέντρο βάρους του συστήματος γειώσεως έως του σημείου μέτρησης της αντίστασης γειώσεως.
Μετατοπίζοντας το βοηθητικό ηλεκτρόδιο τάσεως P2 μεταξύ των θέσεων C2 και Ο προκύπτει μεταβολή της αντίστασης γειώσεως, όπως φαίνεται στο διάγραμμα [ Ι ]. Στην περιοχή που μετακινούμενο το P2, η τιμή δεν αλλάζει σημαντικά, είναι η μετρούμενη τιμή γειώσεως.

2η ΜΕΘΟΔΟΣ

Διατηρώντας σταθερό το Ck και μεταβάλλοντας το Pt διαμορφώνεται ο πίνακας μετρήσεως γειώσεως I. Βάση του διαγράμματος (II) που προκύπτει από τον πίνακα τιμών υπολογίζεται η αντίσταση γειώσεως. Η κάθε καμπύλη, είναι συνάρτηση της απόστασης Pt (m) και της αντίστασης R (Ω). Υπολογίζεται για κάθε μία καμπύλη τιμή που αντιστοιχεί στο 62% αυτής, και διαμορφώνεται μία νέα καμπύλη διαμέσου των σημείων 62% της απόστασης Ck. Η διαμορφωμένη καμπύλη από ορισμένες τιμές και έπειτα γίνεται παράλληλη προς τον άξονα Pt (m) και αντίστοιχα παράλληλα προς τον άξονα των R (Ω). Το έντονα σκιαγραφημένο τμήμα της καμπύλης (II) απεικονίζει την αντίσταση γειώσεως.

3η ΜΕΘΟΔΟΣ

Προετοιμασία

Προσοχή : Διαφορά δυναμικού μέχρι και 130 V DC μπορεί να υπάρξει μεταξύ των ακροδεκτών E και C ή Ε και Ρ κατά τη διάρκεια της μέτρησης ή και όταν το κουμπί "SIMPLIFIED MEAS" έχει πατηθεί. Μπορεί επίσης να υπάρξει διαφορά δυναμικού μεταξύ των P & C όταν το κουμπί "OFF BAT T. CHECK" έχει πατηθεί. Για τους παρα-πάνω λόγους μην ακουμπάτε τους ακροδέκτες αυτούς με το χέρι. Πάντοτε να πιέζετε το κουμπί "OFF BATT. CHECK" μετά την χρήση έτσι ώστε όλα τα κουμπιά των διακοπτών να γυρνούν στη θέση κλειστό (αποπιεσμένη). Επειτα ελευθερώνετε το κουμπί "OFF BATT. CHECH".

1. Σύνδεση των καλωδίων

Οπως φαίνεται στο Σχέδιο 1 καρφώστε τα βοηθητικά ηλ/δια Ρ1 και C1 στο έδαφος. Θα πρέπει να είναι ευθυγραμμισμένα σε διαστήματα των 5 - 10 μέτρων από την προς μέτρηση γείωση e. Συνδέστε το πράσινο καλώδιο στον ακροδέκτη Ε του οργάνου, το κίτρινο στον Ρ και το κόκκιο στο C. Τα βοηθητικά ηλ/δια πρέπει να καρφωθούν σε υγρό έδαφος, σε περίπτωση που είναι αυτό ξερό ρίξτε αρκετό νερό έτσι ώστε να επιτευχθεί σωστή ηλεκτρική επαφή. Σε περίπτωση που δεν είναι δυνατόν να καρφωθούν τα βοηθητικά ηλ/δια λόγω του ότι η επιφάνεια είναι σκληρή όπως μπετό, ακουμπήστε απλώς τα ηλ/δια και καλύψτε τα με κάποιο ύφασμα βρεγμένο με νερό (κατά προτίμηση αλμυρό). Η παραπάνω διάταξη μπορεί να επιτρέψει την μέτρηση της γείωσης. (Το παραπάνω εφαρμόζεται σε ασφάλτινη επιφάνεια).

ΣΗΜΕΙΩΣΗ :

Οταν συνδέετε τα καλώδια προσέξτε αυτά να μην εφάπτονται μεταξύ τους. Εάν η μέτρηση γίνει με τα καλώδια τυλιγμένα ή τσακισμένα ή σε επαφή μεταξύ το ένα με το άλλο, θα επηρεαστεί η τιμή της λόγω επαγωγής.

2. Μέτρηση της αντίστασης γείωσης

Πατήστε κάποιο από τα κουμπιά x 1 Ω, x 10 Ω, x 100 Ω. Μετά πατήστε το κουμπί "MEAS¨. Διαβάστε την ένδειξη. Το λαμπάκι "ΟΚ" είναι αναμμένο όταν το όργανο είναι σε σωστή λειτουργία. Εάν δεν ανάβει αυτό υποδηλώνει μια πολύ μεγάλη αντίσταση μεταξύ των ακροδεκτών C και Ε η οποία δεν επιτρέπει σωστή λειτουργία του οργάνου. Ελέξτε για πιθανή επαφή μεταξύ των καλωδίων και των βοηθητικών ηλεκτροδίων ή την επαφή με το σημείο της γείωσης. Σε περίπτωση που το λαμπάκι "ΟΚ" δεν ανάβει και η βελόνα του οργάνου κολλάει στο τέλος της κλίμακας.