Προστασία από άμεσο κεραυνικό πλήγμα.

Η προστασία από άμεσο κεραυνικό πλήγμα
επιτυγχάνεται με την εγκατάσταση του
εξωτερικού Συστήματος Αντικεραυνικής
Προστασίας (ΣΑΠ) και σκοπό έχει να προστατεύει τα δομικά μέρη ενός κτιρίου
και να διοχετεύσει με ασφάλεια το
κεραυνικό ρεύμα στη γείωση.


                                  

Προστασία από κρουστικές υπερτάσεις.

Η προστασία από κρουστικές υπερτάσεις
σκοπό έχει να προστατεύει τα ηλεκτρικά
και τα ηλεκτρονικά συστήματα που
καλύπτουν τις λειτουργικές ανάγκες ενός
κτιρίου.


                                  

Συστήματα γειώσεων.

Τα συστήματα γειώσεων αποτελούν το
βασικότερο στοιχείο για την ασφαλή
χρήση και την ομαλή λειτουργία των
ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών δικτύων
και συσκευών.


                                  
 
 
 
     
 
 
           Copyright © ΕΛΕΜΚΟ ΑΒΕΕ. All rights reserved.