Επιθεωρήσεις
Τα ισχύοντα Ευρωπαϊκά και Διεθνή Πρότυπα απαιτούν την επιθεώρηση των εγκατεστημένων Συστημάτων Αντικεραυνικής Προστασίας (Εξωτερικού - Εσωτερικού Συστήματος) καθώς και της εγκατάστασης Προστασίας από Κρουστικές Υπερτάσεις σε τακτά χρονικά διαστήματα, ανάλογα με την απαιτούμενη στάθμη προστασίας της κατασκευής, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η ετοιμότητα και η αξιοπιστία τους.
Οι επιθεωρήσεις περιλαμβάνουν ελέγχους εάν:
  • Το Σύστημα ικανοποιεί τα τελευταία ισχύοντα Πρότυπα
  • Τα εξαρτήματα του Συστήματος ευρίσκονται σε καλή κατάσταση και ικανοποιούν τα ισχύοντα Πρότυπα
  • Νέες προσθήκες του κτιρίου καλύπτονται από το υπάρχον Σύστημα
  • Οι διατάξεις προστασίας από κρουστικές υπερτάσεις βρίσκονται σε καλή κατάσταση
  • Νέα μηχανήματα που έχουν εγκατασταθεί προστατεύονται από υπερτάσεις
Οι επιθεωρήσεις πραγματοποιούνται από το άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό της εταιρείας μας, Μηχανικούς και Τεχνικούς με πλήρη γνώση των ισχυόντων Προτύπων για Συστήματα Αντικεραυνικής Προστασίας, καθώς και μακροχρόνια εμπειρία σχεδιασμού και εγκατάστασής τους. Ο χρησιμοποιούμενος εξοπλισμός αποτελείται από όργανα και συσκευές μέτρησης υψηλής ακριβείας, τα οποία βαθμονομούνται τακτικά σε ειδικά εργαστήρια διακρίβωσης.

 
 
 
          Copyright © ΕΛΕΜΚΟ ΑΒΕΕ. All rights reserved.