Συντήρηση
Μια αξιόπιστη συντήρηση κατά την οποία διορθώνονται τυχόν σφάλματα που εντοπίστηκαν στην επιθεώρηση, εξασφαλίζουν τη μακροζωία του Συστήματος Αντικεραυνικής Προστασίας με στόχο τη συνεχή προστασία του κτιρίου, των ατόμων, των ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συστημάτων.
Το ειδικευμένο ανθρώπινο δυναμικό των συνεργείων μας πραγματοποιεί όλες τις απαραίτητες εργασίες συντήρησης χρησιμοποιώντας κατάλληλο εξοπλισμό και εγκαθιστώντας εξαρτήματα υψηλής ποιότητας τα οποία πληρούν τις απαιτήσεις των Προτύπων, εξασφαλίζοντας έτσι την πληρότητα των συστημάτων αυτών.

 
 
 
 
 
          Copyright © ΕΛΕΜΚΟ ΑΒΕΕ. All rights reserved.