Μη συνήθεις εφαρμογές
Στα πλαίσια δραστηριοτήτων του εργαστηρίου μας περιλαμβάνονται οι δοκιμές αντοχής σε κεραυνικά πλήγματα κατασκευών στις οποίες δεν μπορεί να εφαρμοστεί ένα εξωτερικό σύστημα αντικεραυνικής προστασίας, είναι όμως εκτεθειμένες σε άμεσα κεραυνικά πλήγματα και συνεπώς θα πρέπει να έχουν την ικανότητα να αυτοπροστατεύονται όπως πχ κεραίες radar, άξονες και πτερύγια ανεμογεννητριών, δεξαμενές καυσίμων αεροσκαφών, καλώδια και συρματόσχοινα τελεφερίκ και γεφυρών κ.λ.π. Όλες αυτές οι δοκιμές είναι δυνατό να πραγματοποιούνται προσομειώνοντας ταυτόχρονα τις λειτουργικές και περιβαλλοντικές συνθήκες των δοκιμαζομένων δοκιμίων.

Δοκιμές σε τμήματα καλωδίων της Γέφυρας Ρίου Αντιρρίου

Το πλήθος των μη συνήθων εφαρμογών είναι απεριόριστο.
Ομοίως είναι δυνατό να μετρηθούν οι αναπτυσσόμενες βηματικές τάσεις και τάσεις επαφής σε κατασκευές ή εγκαταστάσεις που δεν είναι δυνατό να εφαρμοστεί ισοδυναμική προστασία λόγω λειτουργικών προβλημάτων. Από τις δοκιμές προκύπτουν οι απαιτούμενες προσαρμογές προκειμένου να επιτευχθεί το επιθυμητό αποτέλεσμα.

 
 
 
 
 
          Copyright © ΕΛΕΜΚΟ ΑΒΕΕ. All rights reserved.