Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΑΠΟ ΚΕΡΑΥΝΟΥΣ

Η ΕΛΕΜΚΟ διαθέτει προς τους πελάτες της κατάλληλο  λογισμικό εκτίμησης κινδύνου βάσει του ΕΛΟΤ ΕΝ 62305–2, το οποίο παράγει και έτοιμο report.
Σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 62305–2 για τον υπολογισμό της κάθε απώλειας από κεραυνό πρέπει να εξεταστούν διάφορα κριτήρια και στο τέλος να γίνει ένας ολικός απολογισμός των παραδοχών που έχουν γίνει ώστε να προκύψει ο ολικός κίνδυνος απώλειας.
Τα κριτήρια αυτά είναι στοιχεία που αφορούν την κατασκευή και μπορούν πραγματικά να αυξήσουν την πιθανότητα η κατασκευή να χτυπηθεί από κεραυνό (π.χ. διαστάσεις, γεωγραφική τοποθεσία) αλλά και στοιχεία που σχετίζονται με τις συνέπειες (π.χ. περιβαλλοντικές, οικονομικές) που μπορεί να προκύψουν λόγω των απωλειών από τον κεραυνό.

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΑΝΤΙΚΕΡΑΥΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Κύπρου και το εργαστήριο μοντελοποίησης δημιουργήσαμε ένα πρωτοποριακό λογισμικό, το οποίο υπολογίζει όλες τις ειδικές παραμέτρους αντικεραυνικής προστασίας και διατίθεται από την ΕΛΕΜΚΟ προς όλους τους συνεργάτες της.
ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΠΟΣΤΑΣΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΣΑΠ - ΑΝΘΡΩΠΩΝ
Υπολογίζει έυκολα την απαιτούμενη απόσταση ασφαλείας μεταξύ ανθρώπου και ΣΑΠ.
ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΠΟΣΤΑΣΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΣΑΠ-ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
Βοηθά στον εύκολο υπολογισμό της απαιτούμενης απόστασης ασφαλείας μεταξύ Η/Μ εξοπλισμού και ΣΑΠ.
ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟΥ ΜΗΚΟΥΣ ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΟΥ ΑΝΤΙΚΕΡΑΥΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
Εργαλείο το οποίο βοηθά στον εύκολο υπολογισμό του απαιτούμενου μήκους ηλεκτροδίου γείωσης ΣΑΠ.

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΙΑΤΟΜΩΝ ΑΓΩΓΩΝ & ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΩΝ ΓΙΑ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΥΣ

Το λογισμικό αυτό διαθέτει όλες τις απαιτούμενες παραμέτρους, όπως ορίζονται στο ΙΕΕΕ 80 και ΕΛΟΤ ΕΝ 50522, ώστε να μπορεί να υπολογιστεί η διατομή του ανάλογου αγωγού, σύμφωνα με το αναμενόμενο ρεύμα βραχυκύκλωσης, τη διάρκεια βραχυκυκλώματος και τη μέγιστη τελική θερμοκρασία αγωγού και ηλεκτροδίου γείωσης σε εγκαταστάσεις υποσταθμών.
Το αποτέλεσμα παρουσιάζεται αναλυτικά σε ξεχωριστό αρχείο, το οποίο περιέχει όλες τις παραμέτρους που ελήφθησαν υπόψη κατά τον υπολογισμό της διατομής.

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΟΥ ΓΕΙΩΣΗΣ

Η ΕΛΕΜΚΟ σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Κύπρου δημιούργησαν ένα λογισμικό εργαλείο, εφαρμόζοντας τις μαθηματικές εξισώσεις που ορίζονται στο πρότυπο BS 7430 και IEEE 80. 
Το Λογισμικό αυτό πραγματοποιεί υπολογισμό τόσο της αντίστασης γείωσης ηλεκτροδίων τυποποιημένης γεωμετρίας όσο και διαστασιολόγηση τυπικών συστημάτων γείωσης ως προς το απαιτούμενο μήκος και πλήθος ηλεκτροδίων ώστε να επιτευχθεί η απαιτούμενη τιμή αντίστασης γείωσης. Τα αποτελέσματα πρέπει να εξετάζονται με την επιφύλαξη ότι αναφέρονται αποκλειστικά σε μονοστρωματικά (ομοιογενή) εδάφη.