Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Εξαρτήματα γείωσης

Earthing_products

Τα συστήματα γείωσης ανάλογα με την εφαρμογή τους (π.χ. προστασίας, υποσταθμών, αντικεραυνικής προστασίας) πρέπει να ικανοποιούν συγκεκριμένες απαιτήσεις όπως ορίζουν τα αντίστοιχα πρότυπα σχεδιασμού του συστήματος ενώ ταυτόχρονα τα εξαρτήματα που θα χρησιμοποιηθούν θα πρέπει επίσης να ικανοποιούν τις απαιτήσεις των αντίστοιχων προτύπων δοκιμών.   

Foundation_earthing

Η εγκατάσταση του θεμελιακού ηλεκτροδίου στην Ελλάδα είναι υποχρεωτική για κάθε νέα εκ θεμελίων οικοδομή και πραγματοποιείται στα θεμέλια της οικοδομής λίγο πριν κλείσουν τα καλούπια.  Ο αγωγός (ταινία ή κυλινδρικός) του θεμελιακού ηλεκτροδίου θα πρέπει να δημιουργεί ένα κλειστό

Vertical earth rods

Τα σημειακά ηλεκτρόδια γείωσης αποτελούνται απο ηλεκτρόδια τύπου ράβδου, ηλεκτρόδια σταυρού, πλάκες καθώς και τα ηλεκτρόδια ΕΤΜ

Connection components

Στην παρούσα ενότητα υπάρχουν όλα τα εξαρτήματα σύνδεσης αγωγών και ηλεκτροδίων γειώσης. 

Περιμετρική γείωση & πλέγμα γείωσης

Το περιμετρικό ηλεκτρόδιο γείωσης είτε σε μορφή ενός κλειστού βρόχου, είτε σε μορφή πλέγματος αποτελεί ένα βασικό ηλεκτρόδιο γείωσης με εφαρμογή τόσο σε βιομηχανικά όσο και ενεργειακά έργα όπως Φ/Β και υπαίθριους Υ/Σ Μέσης & Υψηλής Τάσης. 

Ζυγοί γείωσης

Ισοδυναμικοί ζυγοί γειώσεων παρέχουν τη δυνατότητα σύνδεσης πολλαπλών αγωγών γείωσης παρέχοντας ένα κομβικό σημείο εξίσωσης δυναμικού αλλά και δυνατότητας ελέγχου & επανελέγχου των ισοδυναμικών συνδέσεων.  Είναι δοκιμασμένοι κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 62561 - 1

Περιλαίμια γείωσης

Τα περιλαίμια κύριων και συμπληρωματικών ισοδυναμικών συνδέσεων παρέχουν τη δυνατότητα άμεσης ισοδυναμικής σύνδεσης εισερχόμενων μεταλλικών σωληνώσεων με το ηλεκτρόδιο γείωσης.

Στηρίγματα αγωγών γείωσης

Η στήριξη των αγωγών γείωσης πρέπει να εξασφαλίζει μηχανική στήριξή τους. Τα εξαρτήματα στήριξης των αγωγών γείωσης είναι δοκιμασμένα κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 62561 - 4.  Εφόσον το στήριγμα παρέχει εκτός απο μηχανική και ηλεκτρική σύνδεση είναι δοκιμασμένο κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 62561 - 1. 

Product_substation_earthing

Σύνδεσμοι και ενώσεις αγωγών & ηλεκτροδίων γείωσης για ισχυρά βραχυκυκλώματα σύμφωνα με το ΙΕΕΕ 837

Φρεάτια ηλεκτροδίου γείωσης

Η κατηγορία περιέχει διάφορα παρελκόμενα εξατήματα ενός συστήματος γείωσης όπως, φρεάτια γείωσης τα παρέχουν τη δυνατότητα ελέγχου της σύνδεσης μεταξύ του ηλεκτροδίου και του αγωγού γείωσης, αντιδιαβρωτικές ταινίες, πινακίδες σήμανσης κ.λπ. 

Product_Static_Electricity

Εγκεκριμένα συστήματα ATEX & FM, sυστήματα εκφόρτισης στατικού ηλεκτρισμού σε εύφλεκτα και/η εκρηκτικά περιβάλλοντα της εταιρείας NEWSON GALE μέλος του ομίλου HOERBIGER Safety Solutions Company.